Gebruiksvoorwaarden

Inleiding

Militieregisters.nl is ontwikkeld en wordt beheerd door Bitpub BV.

Op Militieregisters.nl zijn scans van archiefbronnen van Nederlandse archiefinstellingen te vinden die op VeleHanden.nl door middel van crowdsourcing zijn voorzien van metadata zodat de scans doorzoekbaar zijn. Doel van Militieregisters.nl is de metadata en scans te leveren aan gebruikers uitsluitend ten behoeve van persoonlijk, niet-commercieel gebruik. 

Begrippenlijst

In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Gebruiker: een natuurlijk persoon die gebruik maakt van de faciliteiten voor het zoeken, raadplegen en downloaden van scans op Militieregisters.nl.
 • Account: registratie van een gebruiker voor het beheren van een overzicht van het tegoed van de gebruiker en van de door de gebruiker aangekochte scans op Militieregisters.nl.
 • Metadata: gegevens ten behoeve van het zoeken, raadplegen en downloaden van scans door gebruikers op Militieregisters.nl
 • Scans: reproducties van pagina’s uit militieregisters uit de archieven van de aan het project ‘Vele handen...’ deelnemende archiefinstellingen.
 • Raadplegen: het bekijken door gebruikers van scans in de viewer van Militieregisters.nl conform de toelichting in de Handleiding.
 • Downloaden: het downloaden van scans door gebruikers middels de daartoe geboden faciliteiten op Militieregisters.nl en conform de toelichting in de Handleiding.
 • Tegoed: totaalbedrag waarmee een gebruiker kan betalen voor het raadplegen en downloaden van scans op Militieregisters.nl. Tegoed wordt opgebouwd door online betaling of door inwisseling van VeleHanden-punten.
 • VeleHanden-punten: punten die gebruikers verkregen hebben op VeleHanden.nl en die op Militieregisters.nl ingewisseld kunnen worden voor tegoed conform de vastgestelde rekensleutel die wordt gepubliceerd in het overzicht Tarieven.

Door in te loggen op Militieregisters.nl gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden

Gebruikers van Militieregisters.nl worden geacht deze gebruiksvoorwaarden te lezen en zich er aan te houden. Miltieregister.nl behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande raadpleging van de gebruikers. Wanneer de gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd, wordt dit meegedeeld in de Nieuwsrubriek op Militieregisters.nl. Wanneer u niet kunt instemmen met een wijziging wordt u verzocht uw account bij Militieregisters.nl te beëindigen. Bij beeindiging heeft gebruiker recht op teruggave van zijn of haar openstaand tegoed op Militieregisters.nl, hetzij in contanten, hetzij in VeleHanden-punten.

Bitpub bv kan accounts van gebruikers waarvan is vastgesteld dat zij zich niet houden aan deze gebruiksvoorwaarden verwijderen uit het gebruikersbestand. Een gebruiker van wie het account om deze reden wordt verwijderd heeft geen recht op teruggave van zijn of haar openstaand tegoed op Militieregisters.nl.

Voorwaarden aanmaken account

Een gebruiker van Militieregisters.nl die een account wil aanmaken moet 18 jaar of ouder zijn. Als iemand jonger dan 18 jaar een account aan wil maken kan hij of zij daartoe een verzoek indienen bij support@bit.pub voorzien van expliciete toestemming van ouder of voogd. Bitpub bv kan een account van een gebruiker jonger dan 18 jaar die geen toestemming heeft aangevraagd verwijderen.

Bij aanmelding voor een account dient u de verplicht in te vullen gegevens volledig en naar waarheid in te vullen. De verplicht in te vullen gegevens zijn: voornaam, achternaam en emailadres. Deze gegevens worden gebruikt ter verificatie bij het inloggen op uw account van Militieregisters.nl en van uw account bij andere websites zijn aangesloten op het systeem van Bitpub BV. Deze gegevens worden niet geleverd aan derden. Zie ook de verklaring omtrent Privacy.

Belangrijke berichten omtrent wijziging van de functionaliteit van Militieregisters.nl worden verzonden aan de emailadressen van geregistreerde gebruikers. Mocht u deze mailing niet op prijs stellen, dan kunt u dit abonnement abonnement op deze mailservice op ieder gewenst moment beëindigen.

Gedragsregels

Het is niet toegestaan Militieregisters.nl te gebruiken op een wijze waardoor u handelt in strijd met wettelijke bepalingen of in strijd met de zorgvuldigheid die een ieder in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Een niet-limitatieve lijst van voorbeelden van gedrag dat niet is toegestaan is, het:

 • onder valse voorwendselen (automatisch) gebruikersaccounts aan te maken; harvesting van scans of metadata is uitdrukkelijk verboden
 • hinderlijk lastig vallen of in diskrediet brengen van andere gebruikers van Militieregisters.nl
 • verzamelen en / of kopiëren van metadata en scans op Militieregisters.nl anders dan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik
 • belemmeren of verstoren van de services en de servers of netwerken die met Militieregisters.nl zijn verbonden.

Levering en gebruik van metadata en scans

De scans op Militieregisters.nl worden geleverd aan gebruikers voor raadpleging en download na inwisseling van VeleHanden-punten of na betaling conform een procedure die is beschreven in de Handleiding van een tarief dat is gepubliceerd in het overzicht Tarieven.

Betaling kan alleen online geschieden met behulp van creditcard of iDeal.

Bitpub BV garandeert dat de scans de gegevens bevatten zoals die in het zoeksysteem zijn gevonden. Is dat niet het geval, dan kan de klant de koop annuleren en krijgt hij ingewisselde VeleHanden-punten of het aankoopbedrag volledig retour, mits de klant binnen zeven werkdagen na levering zijn klacht kenbaar maakt en onderbouwt.

De metadata en scans op Militieregisters.nl zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik ten behoeve van het historisch onderzoek van de gebruikers. Voor iedere vorm van verveelvoudiging en / of openbaarmaking van de scans en metadata is vooraf schriftelijke toestemming vereist van de deelnemende instelling waar de militieregisters berusten waar de betreffende scans en metadata van afkomstig zijn.

Bitpub BV behoudt zich het recht voor bij vermoeden van enige vorm van malversatie de levering van scans te weigeren

Aansprakelijkheid

Bitpub BV. geeft geen garantie op de beschikbaarheid van Militieregisters.nl. Bij eventuele storing wordt herstel zo spoedig mogelijk bewerkstelligd. Wanneer besloten wordt Militieregisters.nl te beëindigen zal dit 6 maanden voor beëindiging worden aangekondigd. Eventueel resterend tegoed dat niet binnen deze periode wordt gebruikt komt te vervallen.

Militieregisters.nl is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade die voor de gebruiker ontstaat als gevolg van het gebruik van Militieregisters.nl.

Geschillen

Eventuele geschillen tussen Bitpub BV en gebruikers van de site zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland. In afwijking hiervan is Bitpub BV bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de gebruiker te wenden, indien die woonplaats/vestigingsplaats zich buiten Nederland bevindt.

x bron
id:
bestandsnaam:
archief:
direct betalen met tegoed