Louis Simon Godefroi

MRSAA00272000028

Louis Simon Godefroi
1919-01-16
Amsterdam

up