Fokke Klijnsma

MRSAA00272000252

Fokke Klijnsma
1916-08-24
Nottuln D

up