Jelle Bosma, Sijbren Graafsma, Jan Wiersma, Taede Stellingwerf, Jorke de Jong

MRTRS00091000285

Jelle Bosma
1883-08-31
Leeuwarden

Sijbren Graafsma
1883-09-03
Wûnseradiel

Jan Wiersma
1883-10-25
Wymbritseradiel

Taede Stellingwerf
1883-04-30
Workum

Jorke de Jong
1883-06-16
Wûnseradiel

up