Cornelis Bouwstra, Jan Mous, Doekle Steensma, Douwe Dijkstra, Hinne Zwanenburg

MRTRS00099000053

Cornelis Bouwstra
1891-11-26
Wymbritseradiel

Jan Mous
1891-11-19
Gaasterlân-Sleat

Doekle Steensma
1891-03-24
Wûnseradiel

Douwe Dijkstra
1891-03-04
Gaasterlân-Sleat

Hinne Zwanenburg
1891-01-18
Gaasterlân-Sleat

Ale Bakker
1891-12-11
Gaasterlân-Sleat

up